بسیاری از مواقع جهت احداث پروژهای دولتی، شهرداری و … طرحهایی مصوب می گردد (احداث مترو، اصلاح طرح بافت فرسوده، احداث خطوط اداره برق، آب، گاز، پلها و راهها و …) که در جهت تحقق اهداف طرح نیاز است تعداد زیادی از املاک خریداری گردد، لیکن به دلیل عدم توافق مالک با مجری طرح (نماینده دولت )روند خریداری املاک بسیار طولانی وزمانبر می گردد.

از آن جایی که بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی (ماده ۵)، ملاک تعیین قیمت چنین املاکی را بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارت مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها در نظر گرفته است، لذا در صورتی که مالکان در مرحله اول با ارگان مربوطه به توافق نرسند، بر اساس تبصره ۲ ماده۴ لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک (ذکر شده در فوق) و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ از طرف دادگستری هیأت (۳نفره) کارشناسی تعیین و بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط هیأت کارشناسی قیمت نهایی شده و به مالک ابلاغ می گردد.

مطالب پیشنهادی:

عرف رایج در تعیین قیمت کارشناسی ملک

بررسی بازارهای مالی ایران درنیمه سال 1399

Leave a Reply