معمولا مدت اعتبار پروانه پایان کار تا اتمام عملیات سفت کاری از تاریخ صدور به مدت سه سال می باشد، چنانچه تا این مدت ساختمان (حداقل) در مرحله سفت کاری باشد نیاز به تمدید آن نخواهد بود در صورتی که عملیات ساختمانی تا مدت فوق شروع نشده باشد یا این که به مرحله سفت کاری نرسیده باشد می تواند برای مدت ۲ سال دیگر تمدید نماید.

تبصره ۱: چنانچه تا پنج سال از تاریخ صدور اقدام به شروع عملیات ساختمانی ننموده باشد عوارض نوسازی به ماخذ دو برابر وصول و برای ۲ سال دیگر تمدید خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتیکه ساختمان تا پایان هفت سال به اتمام نرسیده یا قسمتهایی از آن باقی مانده باشد اعتبار پروانه نسبت به مساحت های احداثی سفت کاری شده بقوت خود باقی و نسبت به مابقی اعتبار خواهد بود.

تبصره 3: چنانچه دارنده شناسنامه ساختمان در مهلت های فوق اقدام به احداث و اتمام آن ننماید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط و در صورت تقاضای تجدید آن علاوه بر تایید نقشه ها و مهندس ناظر مربوطه توسط امور مهندسان ناظر حقوق شهرداری (بجز عوارض مازاد تراکم) مجددا به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن اخذ خواهد شد.

منبع این مقاله: کتاب راهنمای فنی و حقوقی ارزیابی املاک به قلم مهندس سید ایمان غفوریان

گزینشگر: زهرا مومنی

مطالب پیشنهادی:

بررسی بازارهای مالی ایران درنیمه سال 1399

توضیح انواع مال از نظر حقوقی

Leave a Reply