در زمان خرید زمین یا ملک شاید شما هم دیده باشین که مینویسن “کلیه اموال منقول و غیرمنقول”. حالا امروز در بلاگ زمین پلاس میخواهیم راجع به انواع مال توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدیم.

نکته: با توجه به وجود اصطلاحات تخصصی کمی با آرامش و لبخند بخوانیم.

مطالب زیر از کتاب بسیار مفید جناب مهندس سیدایمان غفوریان به نام راهنمای فنی و حقوقی نحوه ارزیابی املاک انتخاب شده است.

انواع مال (انواع حق به اعتبار موضوع آن)

یکم: مال منقول و غیرمنقول

1.مال منقول: ماده ی ۱۹ قانون مدنی می گوید: “اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است”.

2.مال غیرمنقول: ماده ی ۱2۱ قانون مدنی: “مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود”.

دوم: منقول و غیر منقول ذاتی و تبعی

1.منقول ذاتی: مالی است که بتوان آن را جابه جا کرد بی آن که به خود یا به محل آن آسیبی برسد. مانند: اتومبیل یا هواپیما.

2.منقول تبعی یا حکمی: آن است که قانون به مصلحتی آن را در حکم و اعتبار منقول دانسته است. مانند: اسناد تجاری، میوه­ی درختان پس از چیدن.

3. غير منقول تبعی یا حکمی: مالی است که در اصل منقول است، ولی چون متعلق و وابسته به مال غیر منقول است، قانون آن را در حکم غیرمنقول شمرده است. مانند: چهار پایان یا ابزارهایی که برای کشاورزی آنها را به کار می گیرند. (گاو، اسب، گاوآهن، تراکتور، خیش و …) یکی را آثار عملی مهم تقسیم اموال به منقول و غیر منقول از نظر صلاحیت دادگاه هاست. به این معنا که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاه محل وقوع آنها انقامه می شود. ولی در دعاوی مربوط به اموال منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

Leave a Reply