پاساژ خاتم

پاساژ خاتم یکی از قدیمی ترین مراکز تجاری بلوار سجاد بوده که توسط حاج عباس خاتمی بنا گردیده است. این مجتمع تجاری در طبقه هم کف دارای بیش از 20 واحد تجاری بوده و در طبقه +1 کلینیک زیبایی زینو با مدیریت سرکار خانم فاطمه خاتمی احداث گردیده است. همچنین از پاساژ خاتم می توان به عنوان قدیمی ترین برج تجاری نیز یاد کرد زیرا در طبقات +2 و +3 دارای چندین واحد اداری است.